fbpx
Гладен си? Поръчай сега!
0890 143 111
Вземи Твоята кaрта за лоялност!
С нея ще получаваш Ваучер на стойност 10 лв. при всеки похарчени 100 лв. в някое от заведенията ни.
Ваучерът се издава и важи за заведението, от което е издадена картата. В другите ни заведения получаваш 5% отстъпка в случай, че вече си получил първия си ваучер.
Попитай на касата как да получиш карта за лоялност или
Общи условия за ползване на Програмата за клиентска лоялност на “КАДЕНЦА” ЕООД за заведения “САНДВИЧАРНИКА”

I.Общи положения

1.Настоящите общи условия се отнасят за програмата за клиентска лоялност на „КАДЕНЦА“ЕООД за обекти – Верига заведения за вкусна храна „САНДВИЧАРНИКА“.


2.Програмата за лоялност се предлага на всички клиенти - физически лица и юридически, по-долу наричани "Картодържател" или "Клиент".

3.Карта Sandvicharnika означава карта, издадена на клиент, който се е присъединил към

Програмата за клиентска лоялност на място в заведение от веригата „САНДВИЧАРНИКА“ или доставена на посочен адрес. При представяне на картата Sandvicharnika програмата за лоялност е валидна за всички покупки, направени в заведенията „САНДВИЧАРНИКА“

4.Картите Sandvicharnika са безплатни.

II. Условия за ползване


1. Тези условия за ползване уреждат условията, при които „КАДЕНЦА“ЕООД администрира Програмата си за клиентска лоялност. Със съгласието си да участва в Програмата за клиентска лоялност, дадено чрез създаването попълването на форма онлайн в www.sandvicharnika.bg
 или попълнена анкетна карта в заведение „САНДВИЧАРНИКА“, картодържателят приема условията, определени в този документ.


2. Тези условия за ползване са налични заведенията „САНДВИЧАРНИКА“ или онлайн на www.sandvicharnika.bg


3. Всички картодържатели по Програмата за клиентска лоялност трябва да са лица на възраст над 18 години.


4. Картодържателите следва да гарантират, че всякакви промени в името или имейл адреса им ще бъдат съобщени на имейл до office@sandvicharnika.bg)


5. Клиентската карта  Sandvicharnika и/или ползите, предоставени от такава карта, не могат да се прехвърлят, да бъдат продавани, купувани, търгувани и/или копирани по никакъв начин и могат единствено да бъдат използвани от картодържателя, който е назован и регистриран като притежател на клиентска карта Sandvicharnika .


6. Карта Sandvicharnika, която е предоставена, остава отговорност на картодържателя по Програмата за клиентска лоялност. „КАДЕНЦА“ЕООД  не носи отговорност за загуба, произтичаща от това, че картодържателят не е осигурил съхраняването й.


7. „КАДЕНЦА“ЕООД може по всяко време да откаже да издаде или да изтегли, отмени или спре всяка карта Sandvicharnika и/ или да премахне картодържателя от Програмата за клиентска лоялност, когато основателно счита, че е налице:

7.1 злоупотреба или опит за злоупотреба с програмата;
7.2 неправомерно използване на картата от картодържателя и/или трето лице, действащо от името на притежателя на картата;
7.3 нарушение или опит за нарушение на тези условия;
7.4 поведение, свързано с Програмата за клиентска лоялност или с картата, което включва кражба, неправомерни действия, оскърбително или обидно поведение или предоставяне на невярна или подвеждаща информация.


Ако „КАДЕНЦА“ЕООД откаже да издаде, изтегли, отмени или прекрати карта Sandvicharnika, съгласно точки 7.1 до 7.4 по-горе, Картодържателят няма право на обезщетение от каквото и да било естество.


8. Картодържател от Програмата за клиентска лоялност може да напусне програмата във всеки един момент, както и да поиска личните му данни да бъдат изтрити и профила му премахнат, като отправи искане за това по електронен път на office@sandvicharnika.bg . При напускане на Програма за клиентска лоялност картодържателите се лишават от правото на точки, които вече са натрупани или издадени.


Заявление за Програмата за клиентска лоялност на „КАДЕНЦА“ЕООД за заведения „САНДВИЧАРНИКА


1. За да участват в Програмата за клиентска лоялност, клиентите трябва да попълнят Анкетна карта (формуляр-заявление), която е налична в заведенията „САНДВИЧАРНИКА“.

2. Програмата за клиентска лоялност е само за лично и потребителско ползване. Никоя карта Sandvicharnika, предоставяна по Програмата за лоялност на клиентите, не може да се използва за търговска сделка или с търговска цел.


3. Картодържателят гарантира, че цялата информация, която е предоставил на „КАДЕНЦА“ЕООД, за да стане член на Програмата за клиентска лоялност, е вярна. Картодържателят поема цялата отговорност за всяка невярна, непълна или неактуална информация.
4. Програмата за клиентска лоялност и всяка карта Sandvicharnika е валидна за всички заведения „САНДВИЧАРНИКА“ според мястото й на издаване.

Привилегии от Програмата за лоялност


1. Картодържателите по Програмата за лоялност могат да се възползват от следните предимства:

2. Да получат Ваучър на стойност 10 (десет) лева при покупка на всеки 100 (сто) лева в някое от заведенията „САНДВИЧАРНИКА“. Ваучърът се издава и важи за заведението, от което е издадена картата. В другите заведения Картодържателите получават 5 % (пет процента) отстъпка в случай, че вече са получили първия си Ваучър.

3.Лично уведомление за Кулинарния бюлетин на „САНДВИЧАРНИКА“ с делнично меню,

4.Лично уведомление за новини и промоции на „САНДВИЧАРНИКА“ .

5. Клиентът автоматично ще получава имейли, свързани с програмата за лоялност. Отказът да приеме тези имейли го освобождава от участие в Програмата за лоялност по карта САНДВИЧАРНИКА

Отговорност
1. Отговорност на клиента

 Картата Sandvicharnika е персонална и непрехвърлима. Следователно, Клиентът носи отговорност за тази карта, която се задължава да използва в съответствие с тези условия.

 Клиентът се задължава в частност и не само:

(a) да създаде само една карта за лоялност Sandvicharnika на името си;
(б) да гарантира точността на цялата информация, предоставена на САНДВИЧАРНИКА при присъединяването си към програмата за лоялност

(в) да гарантира, че данните, предоставени на САНДВИЧАРНИКА, дават възможност за връзка с него (телефонен номер, електронна поща), че те са сигурни и се използват от картодържателя по програмата за лоялност;

(г) да освободи от отговорност „КАДЕНЦА“ЕООД в случай на използване от неоправомощени трети лица на предимствата, придобити от клиенти като част от Програмата за лоялност

(д) да информира „КАДЕНЦА“ЕООД за всяко неоторизирано използване на картата му за лоялност и за нарушаване на поверителността и сигурността на неговите средства за идентификация


2 Отговорност на „КАДЕНЦА“ЕООД

 1.„КАДЕНЦА“ЕООД се задължава да направи всичко възможно, за да гарантира на клиентите оптимално използване на услугите, свързани с картата Sandvicharnika.

2. „КАДЕНЦА“ЕООД не носи отговорност към картодържателя по Програмата за клиентска лоялност в случай на щети, загуби, разходи и/или разноски при злоупотреба, небрежност или при друго обстоятелство, независимо дали е възникнало във връзка с Програмата за клиентска лоялност, или с използването на картата от картодържателя и/или с предимство, предоставено на картодържателя по силата на Програмата за клиентска лоялност, включително (но не само) по отношение на всяко забавяне поради проблеми с връзката на посочения от него имейл-адрес.

3.Нищо в предходната клауза не засяга правата, които клиентът има по закон, включително всички права по отношение на дефектни стоки, доставени от нас.


 Загубени и откраднати карти.

 В случай, че картата Sandvicharnika бъде загубена и/или открадната, картодържателят трябва да информира възможно най-бързо на имейл office@sandvicharnika.bg. Картатa ще бъде анулирана и клиентът може да вземе нова карта.


Изменения или спиране на Програмата за клиентска лоялност на САНДВИЧАРНИКА

1. Картите САНДВИЧАРНИКА са валидни за целия срок на Програмата за клиентска лоялност. Въпреки това, „КАДЕНЦА“ЕООД си запазва правото по всяко време да промени или да спре програмата, без да се налага да мотивира своето решение и без компенсация за клиента.

2. Счита се, че всички картодържатели, които продължават да използват схемата по Програмата за клиентска лоялност след такава промяна, са приели актуализираните условия.
3. Препоръчително е Клиентът да чете редовно последната актуализирана версия, достъпна в заведенията САНДВИЧАРНИКА или на нашия уебсайт www.sandvicharnika.bg.

4. В случай, че липсва активност по картата  Sandvicharnika за период повече от шест месеца от последната дата на използване, картата ще бъде анулирана и всички данни, съхранени на картата, ще бъдат изтрити.


Събиране и защита на личните данни

1. Събраните данни чрез Програмата за лоялност на заведения „САНДВИЧАРНИКА“ са предназначени за „КАДЕНЦА“ЕООД в качеството му на администратор на лични данни.
2. Клиентът е уведомен, че „КАДЕНЦА“ЕООД може да бъде задължен да предостави тези данни, когато това е поискано от компетентните органи, включително в резултат на искане от съдебен орган. Във всички останали случаи „КАДЕНЦА“ЕООД не предоставя на трети лица личните данни на своите клиенти без тяхното съгласие

3. Личните данни, събрани в рамките на тази програма за лоялност, са предмет на  обработка в съответствие с действащите правни норми. Тази обработка позволява получаването на пластмасова карта Sandvicharnika на място в заведението или на адреса, посочен от клиента, предоставянето на предимства и услуги, свързани с програмата за лоялни клиенти.

4. Събраните лични данни ще бъдат използвани от „КАДЕНЦА“ ЕООД, за да може посредством маркетинг и статистики да предостави на клиентите максимално адаптирани оферти, в съответствие с кулинарните им предпочитания, да следят за качеството на предлаганите продукти и услуги и да позволят маркетинг по ел.поща.


5. Клиентът е уведомен, че има право на достъп, поправка, отмяна, изтриване и възражение относно обработката на лични данни с имейл до office@sandvicharnika.bg.

6. Клиентът може да поиска да не получава маркетингови съобщения, дори ако е дал одобрението си преди това. За да направи това, клиентът може да използва метода за контакт, посочен по-горе.

7. По силата на Закона за защита на личните данни, картодържателят потвърждава и приема, че информацията, предоставена от картодържателя на Анкетната карта (формуляра-заявление) за карта Sandvicharnika се изисква за обработването и издаването на такава карта.
8. Личната информация, събрана за целите на Програмата за клиентска лоялност, е предмет на компютърна обработка, която се извършва в съответствие с действащото законодателство.
9. Съгласявайки се с настоящите Условия, клиентът приема да се свързват с него по непромоционални въпроси във връзка с Програмата за клиентска лоялност. Тези съобщения се правят с цел да се предоставят по всеки канал (електронен или не), услугите и информацията по нашата програма. Клиентът е уведомен, че първото прехвърляне на данни се осъществява в този момент. Клиентът е уведомен, че предоставянето на данните, съдържащи се в Анкетната карта (формуляр-заявление), е задължително и непредоставянето им или некоректното им предоставяне оправомощава програмата да откаже включването. Разделите, които не са обозначени със *, не са задължителни и няма да доведат до отказ по заявлението. Задължителните полета ще бъдат с основание сключване на договор или изрично, информирано и свободно дадено съгласие.Разни
1. Лице, което не е страна по тези правила, няма никакви права по или във връзка с тях.
2. „КАДЕНЦА“ЕООД не носи отговорност за свое неизпълнение или забавяне при изпълнението на което и да е от задълженията си по тези условия, ако е причинено от събитие извън разумния контрол ("Форсмажорно събитие"). Задълженията на „КАДЕНЦА“ЕООД по тези условия са спрени за периода, през който продължава Форсмажорното събитие, и  дружеството ще удължи времето за изпълнението на тези задължения с времетраенето на този период.
3. Тези условия се уреждат от българското законодателство. Картодържателят и „КАДЕНЦА“ЕООД се съгласяват всички възникнали противоречия да се решават по пътя на преговорите, а ако не се постигне взаимно приемливо решение споровете се решават от търговския арбитражен съд при националната юридическа фондация, освен ако не са от изключителната компетентност на българския